حضور شرکت شالوده آب در نهمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بازدید جناب آقای مهندس مهدی یوسفی مدیرعامل منطقه ویژه پارس، از غرفه شرکت شالوده آب و آشنایی با دستاوردهای این شرکت در زمینه سامانه های گندزدایی آب در نهمین نمایشگاه تخصصی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی.