سمینار آموزش گندزدایی آب پژوهشگاه نیرو

جهت ارتقاء سطح دانش در حوزه گندزدایی آب سمیناری با موضوع گندزدایی آب در پژوهشگاه نیرو تهران ، ساختمان شهید سلیمانی، سالن شهریاری برگزار شد .