کلرزن های گازی

کلر، عنصر مهمی در تصفیه آب بوده و برای از بین بردن باکتری و سایر میکروبهای موجود در ذخایرآب آشامیدنی به کار می رود ، امروزه حتی به ذخایر کوچک آب همواره کلر افزوده می شود . از بین روشهای شیمیایی و فیزیکی گندزدایی آب،کلر و ترکیبات آن را می توان از اقتصادی ترین و ارزان ترین عامل گندزدایی در مبارزه با امراض و آلودگی ها عنوان کرد.
تمامی آب هایی که مورد استفاده قرار می گیرند باید گندزدایی و ضدعفونی شوند گندزدایی موجب غیرفعال شدن باکتریها در مبدا می گردد و چنانچه این باکتری ها در حین توزیع و یا در مخازن ذخیره وجود داشته باشند باقیمانده گندزدا موجب نابودی آن می گردد.
تعیین میزان کلر مورد نیاز جهت ضدعفونی و گندزدایی آب می بایست باتوجه به حداکثرآب مورد نیاز و همچنین کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آب انجام شود.

پس از گندزدایی ممکن است آلودگی های میکروبی ثانویه ای در شبکه لوله کشی سلامت آب را تهدید کند که یکی از خصوصیات مهم کلر آزاد آن است که علاوه بر قدرت گندزدایی بالا جهت گندزدایی اولیه پایداری شیمیایی لازم برای باقی گذاردن کلر باقیمانده را جهت رسیدن به اهداف ثانویه گندزدا دارا می باشد این مورد از مزایای کلر آزاد در امر گندزدایی محسوب شده که در هیچ یک از مواد گندزدای دیگر قابل مشاهده نیست.