کسب رتبه (شرکت برتر)و دریافت ” لوح زرین و تندیس بلورین “