صافی Strainer

صافی حاوی الیاف مقاوم در برابر گاز کلر  STRAINER  Cl2 :

به دلیل خورندگی گاز کلر ناخالصی‌هایی در کپسول به وجود می‌آید که شامل فلز بسیار ریز بدنه کپسول و لرد لجن مي‌باشد، جهت جلوگیری از مستعمل شدن زود به هنگام و اختلال در عملکرد سیستم کلریناتور، بایستی از صافی گاز کلر استفاده کرد تا گاز تصفیه شده به کلریناتور برسد.