شیر فشار شکن گاز کلر PRV

معرفی شیر فشار شکن قابل تنظیم مخصوص گاز کلر:  PRV-Pressure Reducer Valve Cl2

در این محصول فشار گاز ورودی از حداقل ممکن تا ۳۰ بار، با خروجی از ۰/۵ بار قابل تنظیم تا میزان دلخواه پیش بینی گردیده است. فشار شکن فوق به نحوی طراحی شده که هر چه فشار کپسول افت پیدا کند فشارخروجی آن اضافه می شود و اجازه می دهد تا کپسول به راحتی تخلیه گردد.

این تجهیزات برای جلوگیری از وارد آمدن فشار اضافی به کلریناتور بکار برده می شود.

یکی از مزیت های شیر فشار شکن شالوده آب قابل تنظیم بودن آن است که به سادگی می توان فشار خروجی آن را  برحسب دبی مورد نیاز تنظیم نمود و در صورت نیاز به گاز کلر بیشتر ویا کمتر برای تزریق با توجه به داشتن شیر تنظیم مقدارخروجی گاز  کلر را اضافه ویا کم نمود.

شیر فشار شکن قابل تنظیم شالوده آب دارای قابلیت نصب مانومتر دیافراگم دار می باشد که میزان افت فشار خروجی را نمایش داده واپراتور به سادگی می تواند فشار مورد نیاز خط تزریق را تنظیم نماید.