سیستم الکترولیز بصورت پیوسته مدل سوراب Ⅱ


این سیستم بصورت اتوماتیک فرآیند تولید محلول هیپوکلریت سدیم (آب ژاول ) را انجام می دهد. از جمله توانایی های این سیستم ، توانایی کنترل و مانیتورینگ گند زدا و سنجش میزان کلر ابقایی در آب می باشد. در این طراحی نیاز به حضور اپراتور انسانی به حداقل ممکن رفع گردیده است.