سیستم الکترولیز نمک

نمک از گذشته به عنوان یک گندزدای قوی، به عنوان ماده ای ضد عفونی کننده و برای ماندگاری مواد غذایی استفاده می شد. امروزه نمک به راحتی در دسترس همگان است. هزینه این ماده بسیار پایین است و همه می توانند از آن استفاده کنند. اینجا سیستمی ساخته شده است که با استفاده از نمک کار گندزدایی را انجام میدهد. این ماده معدنی خواص فوق العاده ای دارد که با استفاده از آن در ساخت دستگاه گندزدای آب توانسته برتری‌های بسیار زیادی برای این سیستم تصفیه ایجاد کند.
نمک طعام یا همان نمک معمولی که از فرمول شیمیایی NaCl تشکیل شده است، هنگام حل شدن در آب کاتیون سدیم و کلر را آزاد می کند و محلول الکترولیتی از آب ایجاد می کند که کاتیون ها و آنیون ها در آن شناور هستند. در اینجا عنصر کلر می تواند نقش یک گندزدا را به صورت کاتیون در آب ایجاد کنند.
آب نمک محلولی است که از دیرباز همگان به آن آشنا هستند و از نظر ایمنی مشکلی ایجاد نمی کند. یک فکر هوشمندانه برای گندزدایی آب می تواند ساخت دستگاهی برای استفاده از نمک برای کنترل و گندزدایی آب باشد. شرکت شالوه آب با بهره گیری از علم مهندسی شیمی و تصفیه و گندزدایی آب دستگاهی را ارایه نموده است که با آن می توان به گندزدایی آب با استفاده از آب نمک پرداخت.

مکانیسم شیمیایی دستگاه گندزدایی با الکترولیز آب نمک:
در این دستگاه ابتدا آب و نمک محلول آب نمک را تشکیل می دهند. سپس با استفاده از جریان الکتریکی، آنیون هیپوکلریت تولید می شود و هیدروژن به عنوان یک گاز آزاد می گردد. تئوری شیمیایی این واکنش بسیار ساده است و معادلات آن در اینجا آورده شده است.

                                                                  ماده گندزدا <—————  انرژی الکتریکی+ نمک+ آب

Nacl + H2O + 2e ————————>  NaOCl + H2

Salt + Water + Electrical energy ———————–>  Sodium Hyopclorite + Hydrogen