سیستم الکترولیز بصورت ناپیوسته مدل سوراب بصورت Batch

معرفی سیستم الکترولیز بصورت ناپیوسته مدل سوراب بصورت Batch :

در سال های اخیر سیستم الکترولیز آب نمک ، به صورت یک سیستم ایمن، قابل اعتماد و اقتصادی برای گندزدایی آب پیشنهاد شده و روش مناسبی برای تصفیه آب های آشامیدنی، فاضلاب، سیستم هایخنک کننده استخرهای شنا می باشد. آب فاقد گندزدا، دارای مجموعه ای ازانواع باکتری ها،چربی ها،نمک های محلول درآب، گرد و غبار، ذرات معلق و …است. لذا ضدعفونی کردن این آب جهت تامین بهداشت عمومی بسیار ضروری ومهم می باشد.استخروجکوزی، ازجمله محیط هایی هستند که آلودگی های موجود درآنهامی تواند باعث ایجاد بیماری و مشکلات تعددی برای استفاده کنندگان آنها شود. به جهت جلوگیری از تبعات استفاده از کلر و مشتقات آن جهت گندزدایی آب در سال های اخیر استفاده از هیپوکلریت سدیم به عنوان روشی ایمن و اقتصادی شناخته شده است.

 از مزایای این سیستم می توان به :

  • کاهش زمان تماس و دوز مصرفی گندزدایی در طول شبکه
  • کاهش ۵۰ درصدی ترکیبات خطرناک تری هالومتان ها ( THM )
  • حذف میکروارگانیزم ها در زمان کوتاه
  • کاهش هزینه تامین مواد شیمیایی مصرفی
  • ایمنی و بی خطر بودن سیستم

سیستم تزریق شامل تجهیزات ذیل می باشد:

۱- مخزن تولید

۲- منبع تغذیه و کنترل

۳- سل تولید (راکتور)

۴- مخزن ذخیره آب ژاول تولیدی

۵- دوزینگ پمپ تزریق

۶- تابلو کنترل