آنالایزر کلر باقیمانده Analyzer

معرفی تجهیز آنالایزر کلر باقیمانده  Analyzer:

تجهیزی است برای سنجش میزان کلر باقیمانده که قابلیت انتقال داده ها جهت کنترل اتوماتیک میزان تزریق را دارد.